Regulamin treningów Pilates

Regulamin treningów pilates w Klinice Pilates

 1. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Akceptując poniższy regulamin oświadcza, że posiada owe zaświadczenie lub podejmuje treningi na własną odpowiedzialność.
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningu pilates jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika treningu kwestionariusza przed pierwszym treningiem.
 3. Klient jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela pilates o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeńoraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
 4. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionym treningu.
 5. Trening pilates trwa maksymalnie 55 min (dla jednej osoby lub dla duetu).
 6. Umówiony trening pilates może zostać odwołana bez żadnych konsekwencji przez obiestrony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformujenauczycielao odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening pilates zostaje uznany przez nauczyciela za przeprowadzony.
 8. W przypadku kiedy nauczyciel pilates w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformujeklienta o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, klient otrzymuje1 trening personalny gratis.
 9. W przypadku spóźnienia się klienta na trening pilates, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu treningu.
 10. W przypadku spóźnienia się nauczyciela do 15 minut na ustalony trening z klientem, trenerprowadzi trening do końca treningu za darmo. W przypadku spóźnienia większego niż30 min klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.
 11. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu pilates, trening zostaje uznany przez nauczyciela za przeprowadzony.
 12. W przypadku niepojawienia się nauczyciela na treningu personalnym, klient otrzymuje1 trening personalny gratis.
 13. Płatność za treningi jest dokonywana przelewem na konto lub gotówką w studiu Klinika Pilates. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z nauczycielem.
 14. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry, nie później niż w dniu rozpoczęciapierwszego treningu.
 15. Klient ma prawo wskazać inną osobę, która może skorzystać z umówionego i opłaconego  treningu personalnego tylko pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym nauczyciela.
 16. Nauczyciel ma prawo w razie swojej niedyspozycyjności na zaproponowanie treningu z innym wskazanym przez niego nauczycielem, ale musi się to wiązać z akceptacją z strony klienta.
 17. Pakiety treningowe (10 zajęć) są ważne 2 miesiące od momentu wykupienia. Pakiety treningowe 5 zajęć są ważne 1 m-c. Po tymczasie, nie wykorzystane treningi przepadają, wyjątek stanowi udokumentowanie niedyspozycyjności z powodu choroby lub kontuzji.
 18. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu treningowego, można go podarować lub odprzedać innej osobie, prośbę taką należy wcześniej zgłosić wcześniej nauczycielowi.
 19. Podczas treningu obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, trening pilates odbywa się bez obuwia. Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy.
 20. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu możeon zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnychprzypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarzadiagnozy.
 21. Klient podpisuje się na karcie treningowej po wykorzystanym treningupersonalnym.
 22. Rezerwacja treningu/lekcji nie dotyczy rezerwacji studia. W studio mogą równocześnie odbywać się inne treningi/lekcje z zachowaniem wzajemnego szacunku do innych klientów i sprzętu.
 23. Klient zobowiązany jest do odłożenia używanego sprzętu na miejsce i jego dezynfekcji, według instrukcji nauczyciela.
 24. Zarówno trener, jak i klient, dołoży wszelkich starań, by cele klienta zostałyosiągnięte.
 25. Wykupienie pakietu treningowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 26. Regulamin dostępny jest na stronie www.pilateskatowice.pl

                                                                                        Katowice 1.03.2019 r.